Đổi mới phương pháp viết tin tại cơ quan báo chí

 

 

Më ®Çu

1.Lý do chän ®Ò tµi

B¸o chÝ ra ®êi ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cña c«ng chóng vµ ngµy cµng gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong ®êi sèng x· héi. Trong mçi lo¹i h×nh b¸o chÝ th× tin tøc ®­îc xem lµ h¹t nh©n cña ho¹t ®éng b¸o chÝ. Trong mçi thÓ lo¹i b¸o chÝ nh­: ph¸t thanh truyÒn h×nh b¸o in hay b¸o ®iÖn tö th× phÇn tin tøc lu«n chiÕm phÇn quan träng víi thêi l­îng lín (50 – 70%). Tõ tÇm quan träng ®ã nªn tin kh«ng thÓ thiÕu mµ còng trë thµnh h¹t nh©n cña ho¹t ®éng b¸o chÝ víi kh¶ n¨ng vµ ­u ®iÓm næi tréi vÒ kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng th«ng tin nãng hæi nhÊt trªn tÊt c¶ c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi… Gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc më réng hiÓu biÕt cho quÇn chóng nh©n d©n vµ ®Þnh h­íng d­ luËn x· héi. §æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin lµ yªu cÇu cÇn thiÕt trong xu thÕ ph¸t triÓn rÊt nhanh cña c¸c lo¹i h×nh b¸o chÝ hiÖn nay ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao cña c«ng chóng còng nh­ kÞp thêi phôc vô nhiÖm vô tuyªn truyÒn cña chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin còng lµ phï hîp víi xu thÕ viÕt tin tiªn tiÕn cña thÕ giíi.

Tin th«ng b¸o sù kiÖn nhanh chãng kÞp thêi nªn gi÷ vai trß rÊt quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc gãp phÇn tÝch cùc vµ ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng chóng. Trong nhiÒu tr­êng hîp tin lµ chñ ®Ò ®Ò tµi cña nhiÒu thÓ lo¹i b¸o chÝ kh¸c.

1.Môc ®Ých nghiªn cøu

Lùa chän vµ tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi “§æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam” nh»m c¸c môc ®Ých sau:

*Kh¶o s¸t t×m hiÓu ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong viÕt tin t¹i c¸c c¬ quan b¸o chÝ ®Þa ph­¬ng. Cô thÓ lµ Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam. Tõ ®ã ®Ó thÊy ®îc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cÇn ®æi míi h¬n n÷a ph­¬ng ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ viÕt tin.

*§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam ®Ó ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm kh¾c phôc h¹n chÕ n©ng cao chÊt l­îng c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc.

*HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¬ b¶n cho b¶n th©n nh»m phôc vô cho sù nghiÖp lµm b¸o sau nµy cña chÝnh b¶n th©n ng­êi nghiªn cøu.

*Ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi kh«ng réng nh­ng cã ý nghÜa lín trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tuyªn truyÒn t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho c¸c §µi B¸o Së kh¸c.

3. Ph¹m vi nghiªn c­u

Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn ng­êi nghiªn c­u chØ nghiªn c­u tin trªn b¸o trùc tuyÕn. §ã là tÊt c¶ c¸c tin bài ®­îc ®¨ng t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam trong kho¶ng thêi gian hai th¸ng (tõ ngày14/02/2011 ®Õn 09/04/2011).

4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn c­u

Trong qu¸ tr×nh nghiªn c­u ng­êi  nghiªn cøu sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­: Ph©n tÝch tæng hîp logic lÞch sö thèng kª...

* Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: Ng­êi nghiªn cøu ®· tËp trung nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ v¨n hãa x· héi nhu cÇu thÞ hiÕu cña c«ng chóng. Sau ®ã ph©n tÝch nh÷ng tin bài ®· và ®ang ®­îc ®¨ng t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam ®Ó thÊy ®­îc ­u nh­îc ®iÓm.

* Ph­¬ng ph¸p tæng hîp: Tæng hîp tÊt c¶ c¸c phÇn tin trong kho¶ng 2 th¸ng. Sau ®ã g¾n vào lý luËn ®­a ra mÆt tÝch cùc h¹n chÕ tõ ®ã ®­a ra biÖn ph¸p ®æi  míi c¸ch ®­a tin.

* Ph­¬ng ph¸p logic: Dùa vào phÇn lý luËn ®· ®­a ra ë ch­¬ng I ng­êi nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ®óng vÒ ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam

* Ph­¬ng ph¸p lÞch sö: Ng­êi nghiªn cøu dùa vào tài liÖu tham kh¶o ®­a ra phÇn lý luËn tr­íc sau ®ã ¸p dông vào phÇn kh¶o s¸t thùc tiÔn.

* Ph­¬ng ph¸p thèng kª: B»ng ph­¬ng ph¸p này ng­êi nghiªm cøu n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«n tin và n¾m b¾t ®­îc mäi tin ®· ®¨ng t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam. 

5. Néi dung nghiªn cøu

Nghiªn cøu: “§æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam” tõ ngày14/02/2011 ®Õn ngày09/04/2011.

6. KÕt cÊu ®Ò tài

Gåm ba phÇn:

A. Më ®Çu

B. Néi dung

Ch­¬ng 1. C¬ së lý luËn chung vÒ ®æi  míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin.

Ch­¬ng 2. Thùc tiÔn ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam.

Ch­¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hà Nam.

C. KÕt luËn

 

 


 

B. Néi dung

Ch­¬ng I

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin

1.Quan niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tin b¸o chÝ

      1.1.Quan niÖm tin b¸o chÝ

      Trong ®êi sèng x· héi mçi ngµy cã rÊt nhiÒu sù kiÖn diÔn ra ®Ó cung cÊp th«ng tin cho c«ng chóng mét c¸ch nhanh nhÊt vÒ sù kiÖn hiÖn t­îng th× thÓ lo¹i tin ®­îc c¸c c¬ quan b¸o chÝ sö dông nhiÒu nhÊt. §©y lµ thÓ lo¹i phæ biÕn nhÊt xóc tÝch nhÊt ch©n thËt nhÊt vÒ c¸c sù kiÖn sù viÖc diÔn ra trong ®êi sèng h»ng ngµy.

     ThÓ lo¹i tin lµ thÓ lo¹i chñ yÕu trong dßng th«ng tin ®¹i chóng. MÆc dï tin b¸o chÝ lµ thÓ lo¹i ra ®êi sím nhÊt song cho tíi nay vÉn cßn nhiÒu ý kiÕn vÒ quan niÖm tin ch­a thèng nhÊt.

      *Quan niÖm tin ë n­íc ngoµi

     Trong tiÕng anh tin ®­îc gäi lµ News; tiÕng Nga lµ Hocbot; tiÕng Trung Quèc gäi lµ T©n V¨n. TÊt c¶ ®Òu cã nghÜa lµ míi.

B¸o chÝ mü quan niÖm: Tin lµ nh÷ng g× ngµy h«m qua ch­a biÕt.

A..A Chrr­ch¬n¬i quan niÖm: Tin lµ sù tr×nh bµy ng¾n gän kÕt qu¶ kh¶o s¸t “ph¸t tÝn hiÖu” vÒ sù tån t¹i (hay kh«ng tån t¹i) nh÷ng ®­êng nÐt c¨n b¶n cña hiÖn t­îng sù kiÖn con ng­êi hay vÊn ®Ò nµo ®ã.

(trang 95 c¸c thÓ lo¹i b¸o chÝ)

     Trong cuèn “sæ tay nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ t­êng thuËt vµ viÕt tin” peteereng vµ Jeffhadon còng ®­a ra nhiÒu quan niÖm:

     -Tin tøc lµ nh÷ng sù kiÖn quan träng ®¸ng ®Ó ý ®­îc sè ®«ng ng­êi quan t©m x¶y ra h»ng ngµy.

     -Tin tøc lµ nh÷ng g× kh¸c th­êng: Mét con chã ngo¹m chiÕc giÇy kh«ng ph¶i lµ tin nh÷ng chiÕc giÇy ngo¹m con chã l¹i lµ tin …

      * Quan niÖm ë ViÖt Nam

     ë ViÖt Nam còng tån t¹i nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ tin tøc:

Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt n¨m 1992 ghi: “Tin ®­îc truyÒn ®i b¸o ®i cho biÕt vÒ t×nh h×nh sù kiÖn s¶y ra”

     Theo t¸c gi¶ NguyÔn TiÕn H¶i th×: “Tin lµ mét thÓ lo¹i th«ng dông nhÊt trong b¸o chÝ. Nã ph¶n ¸nh nh÷ng sù kiÖn cã ý nghÜa thêi sù trong ®êi sèng x· héi víi ng«n ng÷ c« ®äng xóc tÝch ng¾n gän trùc tiÕp dÔ hiÓu”.

PGS – TS §inh V¨n H­êng gi¶ng viªn khoa b¸o chÝ tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n nhËn ®Þnh: “Tin lµ mét trong nh÷ng thÓ lo¹i thuéc nhãm th«ng tÊn b¸o chÝ trong ®ã th«ng b¸o ph¶n ¸nh b×nh luËn cã møc ®é ng¾n gän xóc tÝch nhanh chãng nhÊt vÒ sù kiÖn vÊn ®Ò con ng­êi cã ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi nhÊt ®Þnh”.

     “Tin tøc trªn b¸o chÝ cßn lµ ®Ò tµi ph¶n ¸nh nh÷ng sù kiÖn sù viÖc t×nh h×nh cã thËt míi x¶y ra míi ph¸t hiÖn thÊy cã ý nghÜa quan träng hoÆc liªn quan ®Õn x· héi theo mét ®­êng lèi c¶i t¹o thùc tiÔn b»ng h×nh thøc ng¾n gän nhÊt c« ®äng nhÊt nhanh nhÊt kÞp thêi nhÊt ®­îc ghi b»ng ch÷ tiÕng nãi h×nh ¶nh”.

(Gi¸o tr×nh nghiÖp vô b¸o chÝ tËp hai tr­êng tuyªn huÊn Trung ­¬ng Hµ Néi n¨m 1978)

     MÆc dï c¸c quan niÖm vÒ tin ®Òu kh¸c nhau nh­ng ®Òu to¸t lªn mét sè yÕu tè: Míi ng¾n gän xóc tÝch nhanh chãng cã ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi nhÊt ®Þnh. Quan niÖm vÒ tin sÏ ®­îc tiÕp tôc ®æi míi ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng s«i ®éng cña b¸o chÝ hiÖn nay. Tõ c¸c ®Þnh nghÜa trªn ta cã ®Þnh nghÜa t­¬ng ®èi vÒ tin nh­ sau: Tin lµ mét trong nh÷ng thÓ lo¹i thuéc nhãm c¸c thÓ lo¹i b¸o chÝ th«ng tÊn trong ®ã cã th«ng b¸o ph¶n ¸nh b×nh luËn cã møc ®é mét c¸ch ng¾n gän chÝnh x¸c vµ nhanh chãng vÒ sù kiÖn vÊn ®Ò con ng­êi ®· ®ang vµ sÏ s¶y ra trong ®êi sèng cã ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi nhÊt ®Þnh.

      1.1.2.§Æc ®iÓm cña tin b¸o chÝ

     Tin lµ mét thÓ tµi cña b¸o chÝ nªn nã mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña b¸o chÝ. Ngoµi ra nã cßn mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng: TÝnh míi tÝnh khuynh h­íng tÝnh ch©n thËt tÝnh thêi sù tÝnh khoa häc tÝnh quÇn chóng tÝnh cô thÓ ng«n ng÷ cña tin lµ ng«n ng÷ sù kiÖn. §Ó ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin ®Õn víi c«ng chóng nhanh nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt tin chÊp nhËn mäi ph­¬ng ph¸p h×nh thøc ®Ó thÓ hiÖn phï hîp nhÊt trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn néi dung vµ h×nh thøc.

      1.2. Ph©n lo¹i tin vµ c¸c m« thøc chñ yÕu

      1.2.1. Ph©n lo¹i tin

Tin ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu chÝ: Néi dung ph­¬ng thøc thÓ hiÖn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt lo¹i h×nh… V× thÕ cã nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn tin theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau song dï viÕt theo c¸ch nµo th× ng­êi viÕt còng nªn viÕt theo m« thøc. M« thøc cã vai trß quan träng v× vËy ®æi míi m« thøc viÕt tin sÏ kÐo theo ®æi míi vÒ phong c¸ch vµ ng«n ng÷ …

      1.2.2. C¸c m« thøc viÕt tin

M« thøc lµ h×nh thøc kÕt cÊu nªn t¸c phÈm b¸o chÝ. Nã ®­îc coi lµ x­¬ng sèng ®Ó kÕt nèi c¸c sù kiÖn th«ng b¸o néi dung trän vÑn. C¸c m« thøc chñ yÕu lµ:

     *M« thøc tam gi¸c th­êng

     * M« thøc tam gi¸c ng­îc

     * M« thøc h×nh trô

     * M« thøc nh©n qu¶

     * M« thøc kÓ chuyÖn

     Mçi ngµy nhu cÇu th«ng tin trong x· héi ngµy cµng t¨ng nhÞp sèng hiÖn ®¹i ®ßi hái con ng­êi lùa chän m« thøc th«ng tin nhanh gän dÔ hiÓu vµ m« thùc h×nh th¸p ng­îc lµ m« thøc ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt vµ phï hîp nhÊt víi x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay. Bëi nã mang nhiÒu ­u ®iÓm:

   * DÔ thao tscs mang tÝnh thùc tÕ cao

   *ThuËn lîi trong kh©u biªn tËp xö lý th«ng tin

   *HÊp dÉndÔ tiÕp nhËn tiÕt l«i cuèn kiÖm thíi gian.

      1.3.Quy tr×nh s¸ng t¹o t¸c phÈm tin.

     Bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu nhu cÇu th«ng tin cña c«ng chóng vµ nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn. §Ó s¸ng t¹o ®­îc t¸c phÈm tin hay chóng ta ph¶i chó ý 3 kü n¨ng sau:

      1.3.1.X¸c ®Þnh chñ ®Ò ®Ò tµi

     H»ng ngµy cã kh«ng biÕt bao nhiªu sù kiÖn x¶y ra trong ®êi sèng nh­ng kh«ng ph¶i sù kiÖn nµo còng ®­îc nhµ b¸o ®­a tin. Bëi vËy cÇn ph¶i lùa chän chñ ®Ò ®Ò tµi ph¶n ¸nh sù thËt mét c¸ch tiªu biÓu sù kiÖn míi s¶y ra. §ång thêi cßn cã kh¶ n¨ng gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nèng hæi ®ang ®Æt ra trong c«ng t¸c t­ t­ëng cña tõng thêi kú. Trong khi lùa chän ®Ò tµi phãng viªn lµm tin cÇn n¾m ch¾c thùc tÕ tõ ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng g× míi nhÊt cã ý nghÜa nhÊt ph¶n ¸nh kÞp thêi tíi c«ng chóng. Bªn c¹nh c¸ch lùa chän ®Ò tµi phãng viªn cµn nhanh chãng x¸c ®Þnh chñ ®Ò cña tin ®Ó cã thÓ lùa chän sù kiªnh tiªu biÓu. Bëi chñ ®Ò cña tin lµ t­ t­ëng vµ ý ®å mµ t¸c gi¶ göi tíi c«ng chóng.

      1.3.2.S¨n tin

     S¨n tin chÝnh lµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng nghiÖp vô cña phãng viªn lµm tin. Phãng viªn kh«ng thô ®éng ngåi chê tin tøc ®Õn toµ so¹n hoÆc ngåi ®îi ®i dù Héi nghÞ tæng kÕt… S¨n tin cÇn kÕt hîp c¶ 3 ph­¬­ng ph¸p: Quan s¸t pháng vÊn v¨n b¶n. Cã thÓ nãi nguån tin cã ë kh¾p n¬i ph¸t hiÖn nguån tin chÝnh lµ n¨ng lùc cña phãng viªn.

      1.3.3.Tiªu chÝ viÕt tin ®óng        

     Tiªu chÝ viÕt tin ®óng lµ khi viÕt tin nhµ b¸o phãng viªn ph¶i viÕt theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o ®ñ c¸c yÕu tè (5W + 1H) ®ã chÝnh lµ c¸c c©u hái:

     *What? – chuyÖn g×? c¸i g× x¶y ra?

     *Who? – Ai liªn quan?

     *When? – X¶y ra khi nµo?

     *Where? – T¹i sao x¶y ra?

      *How? – X¶y ra nh­ thÕ nµo?

     V× tin lµ mét thÓ lo¹i b¸o chÝ ng¾n gän c« ®óc cã tÝnh thêi sù cao nªn viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái nµy kh«ng ®­îc dËp khu«n cøng nh¾c mµ ph¶i linh ho¹t chñ ®éng. Tuú thuéc vµo møc ®é gi¸ trÞ cuat th«ng tin ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. C©u ®Çu tiªn cña th«ng tin kh«ng nªn qu¸ dµi (kh«ng qu¸ 3 dßng) vµ ®­a ®­îc ®iÒu høng thó quan träng nhÊt. Th©n tin ph¶i thÓ hiÖn ®­îc c¸c sè liÖu chi tiÕt cô thÓ nh­ng ng¾n gän. KÕt tin ph¶i kÕt l¹i ®­îc vÊn ®Ò hoÆc më ra xu h­íng vËn ®éng c¶u sù kiÖn.

      1.4.Thùc tr¹ng viÕt tin trªn b¸o chÝ hiÖn nay

     Trong dßng ch¶y cña cuéc sèng hiÖn ®¹i nhu cÇu n¾m b¾t th«ng tin ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt víi mäi ng­êi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cña con ng­êi trong thÕ giíi n¨ng ®éng b¸o chÝ n­íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Bªn c¹nh nh÷ng ®Æc ®iÓm chung lµ ®a­a tin vÒ tÊt c¶ mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi th× mçi lo¹i h×nh b¸o chÝ cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng vÒ c¸ch ®­a tin.

      1.4.1.§èi víi truyÒn h×nh

     TruyÒn h×nh ®­a tin vÒ tÊt c¶ mäi lÜnh vùc theo m« thøc më cã lêi b×nh hoÆc pháng vÊn nhá mäi th«ng tin ®­îc cËp nhËt trong ngµy. Ng«n ng÷ th«ng tin vµ h×nh ¶nh quan träng nhÊt ®­îc ®­a lªn tr­íc. Tøc lµ viÕt theo m« thøc tam gi¸c ng­îc lµ chñ yÕu.

      1.4.1.§èi víi b¸o in

     C¸ch ®­a tin chó ý nhiÒu vÒ mÆt ng«n ng÷ ®a d¹ng vÒ m« thøc. HÇu nh­ tÊt c¶ mäi m« thøc ®Òu ®­îc sö dông. TÝt tin g©y c¶m høng cho ng­êi ®äc. cã ®iÒu th«ng tin cña b¸o in chËm h¬n so víi c¸c lo¹i h×nh b¸o chÝ kh¸c.

      1.4.2.§èi víi b¸o ph¸t thanh

     B¸o ph¸t thanh sö dông m« thøc tam gi¸c ng­îc lµ chñ yÕu ®©y lµ lo¹i h×nh th«ng tin nhanh nhÊt. Mäin sù kiÖn hiÖn t­îng x¶y ra trong ®êi sèng ®­îc cËp nhËt liªn tôc 24/24h sö dông nhiÒu tin co pháng vÊn tiÕng ®éng hiÖn tr­êng t¹o sù kh¸ch quan ch©n thËt cho tin.

      1.4.4.B¸o ®iÖn tö

     Mäi th«ng tin truyÒn ®Õn c«ng chóng nhanh hÊp dÉn sö dông kÕt hîp c¶ ©m thanh h×nh ¶nh lêi nãi ch÷ viÕt. Tuy nhiªn cã nhiÒu trang ®iÖn tö ®­a tin mang tÝnh giËt g©n c©u kh¸ch.

      1.4.5.Sù cÇn thiÕt ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin

     Nh×n chung vÒ c¸ch ®­a tin trªn b¸o chÝ n­íc ta hiÖn nay cã nhiÒu ­u ®iÓm song còng tån t¹i 1 sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Cã c©u nãi r»ng: Linh hån cña th«ng tin lµ tin - ®Ó mét sù viÖc h×nh thµnh nªn c¸i nÒn cña th«ng tÝn sù  viÖc ®ã ph¶i ®ång thêi lµ mét tin nÕu sù viÖc lµ tr¸i tim cña tin th× tÝnh míi mÎ lµ linh hån cña nã. §Ó phï hîp víi x· héi ngµy cµng hiÖn ®¹i ph­¬ng ph¸p viÕt tin trªn b¸o chÝ cµn ph¶i ®æi míi. §Æc biÖt lµ lo¹i h×nh b¸o ph¸t thanh. Bëi trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay víi 70% d©n sè lµ n«ng d©n sèng ë n«ng th«n.  V× vËy vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin trªn b¸o trùc tuyÕn lµ vÊn ®Ò quan träng.

      1.5.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tin b¸o trùc tuyÕn

     1.5.1.Kh¸i niÖm

    Tin b¸o trùc tuyÕn lµ mét trong nh÷ng thÓ lo¹i thuéc nhãm th«ng tÊn b¸o chÝ kÕt hîp gi÷ m¹ng c«ng nghÖ to¸n cÇu víi ph­¬ng thøc th«ng tin cña b¸o chÝ ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin thêi sù ®Õn c«ng chóng. Nã th«ng b¸o nhanh chÝnh x¸c g¾n gän vÒ mét sù kiÖn cña cuéc sèng mµ nã cã ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi nhÊt ®Þnh.

      1.5.2. §Æc ®iÓm

     *§Æc ®iÓm vÒ néi dung:

      Tin b¸o trùc tuyÕn th«ng b¸o vÒ mét sù viÖc mét hiÖn t­îng  mét c¸ch nhanh nhÊt trªn m¹ng Internet . C¸i t«i cña t¸c gi¶ Èn s©u trong sù kiÖn th«ng qua ph­¬ng ph¸p chän chi tiÕt sù kiÖn.

     *§Æc ®iÓm vÒ h×nh thøc:

     Dung l­îng kh«ng qu¸ lín ng«n ng÷ ®¬n gi¶n kh«ng cÇu kú m¸y mãc ®a nghi.  

      1.5.3.C¸c yÕu tè cÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin trªn b¸o trùc tuyÕn

     *Lùa chän sù kiÖn ®Ó ®­a tin: H»ng ngµy cã rÊt nhiÒu sù kiÖn x¶y ra. Cã nhiÒu sù kiÖn chØ x¶y ra trong thêi gian ng¾n còng cã sù kiÖn x¶y ra trong thêi gian dµi. V× vËy chóng ta ph¶i chó ý lùa chän nh÷ng l¸t c¾t cña sù kiÖn sao cho thËt tiªu biÓu ®­îc c«ng chóng quan t©m cã ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi. Sù kiÖn ph¶i chÝnh x¸c cã ý nghÜa gi¸o dôc h­íng tíi nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt trong cuéc sèng.

     * M« thøc vµ c¸c d¹ng tin: Tuú thuèc vµo tõng sù kiÖn quan ®iÓm c¸ch nh×n ®Ó phãng viªn thÓ hiÖn ý ®å cña m×nh vµ ®­a ra m« thøc d¹ng tin phï hîp. Song ®Ó phï hîp víi xu h­íng ho¹t ®éng th× m« thøc h×nh th¸p ng­îc vµ kim c­¬ng lµ phï hîp nhÊt.

     *Ch÷ viÕt: Ph¶i ng¾n gän xóc tÝch dÔ hiÓu.

     *TrÝch dÉn: Lµ lêi cö nh©n vËt nÕu trÝch dÉn trùc tiÕp th× ph¶i trÝch sau dÊu hai chÊm ®Ó trong ngoÆc kÐp nÕu trÝch gi¸n tiÕp th× kh«ng cÇn . NÕu trÝch dÉn lµ tiÕng n­íc ngo¸i th× ph¶i cã b¶n dÞch kÌm theo. TÊt c¶ nh­ng trÝch dÉn ph¶i ghi râ nguån trÝch.

     *¢m nh¹c h×nh ¶nh: V× trong thÓ lo¹i b¸o trùc tuyÕn lµ sùc kÕt hîp cña c¶ ba lo¹i h×nh b¸o chÝ( b¸o ph¸t thanh - truyÒn h×nh- b¸o in) nªn ng­êi ®äc mét lóc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÒu viÖc: nghe- xem- ®äc.

Tãm l¹i cã thÓ coi: ch÷ viÕt - h×nh ¶nh - ©m nh¹c lµ ba mµu c¬ b¶n t¹o nªn ®Æc tr­ng cña b¸o trùc tuyÕn. Bªn c¹nh viÖc ®æi míi vÒ c¸ch x¸c ®Þnh chñ ®Ò ®Ò tµi c¸ch viÕt cÇn kÕt hîp c¶ ba ®Æc tr­ng nµy cã nh­ thÕ th«ng tin ®Õn víi c«ng chóng míi thùc sù cã hiÖu qu¶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch­¬ng ii

kh¶o s¸t thùc trang ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i së th«ng tin & truyÒn th«ng tØnh hµ nam

2.1 Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam

2.1.1 Qóa tr×nh thµnh lËp

Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng (TTTT) lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n (UBND) tØnh cã chøc n¨ng tham m­u gióp UBND tØnh thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ: b¸o chÝ xuÊt b¶n; b­u chÝnh vµ chuyÓn ph¸t; viÔn th«ng vµ Internet; truyÒn dÉn ph¸t sãng; tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn;c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh…gäi t¾t lµ th«ng tin truyÒn th«ng; c¸c dÞch vôc«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Së thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô quyÒn h¹n theo sù ph©n cÊp uû quyÒn cña UBND tØnh vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Së TTTT thµnh lËp dùa trªn “c¨n cø luËt tæ chøc H§ND vµ UBDN ngµy 26/11/2003” vµ “c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 13/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒn tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng”. Së TTTT cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu vµ tµi khoan riªng; chÞu sù chØ ®¹o qu¶n lý vÒ tæ chøc biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña UBND tØnh ®ßng thêi chÞu sù chØ ®¹o kiÓm tra h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Bé Th«ng tin & TruyÒn th«ng.

ChiÒu 09/08/2010 UBND tØnh Hµ Nam ®· lonh träng tæ chøc LÔ khai tr­¬ng Cæng ®iÖn tö th«ng tin tØnh Hµ Nam

2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc

2.1.2.1 C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô thuéc Së TTTT

* V¨n phßng

*Thanh tra

* Phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh

* Phßng B­u chÝnh viÔn th«ng

* Phßng C«ng nghÖ th«ng tin

* Phßng B¸o chÝ vµ xuÊt b¶n

Phßng do Tr­ëng phßng phô tr¸ch nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ quy m« vµ yªu cÇu nhiÖm vô cã 01 Phã Tr­ëng phßng gióp Tr­ëng phßng.

2.1.2.2 C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Së TTTT: Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin & truyÒn th«ng.

Trung t©m lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn. Trung t©m cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®­îc sö dông con dÊu vµ tµi kho¶n riªng ®Î ho¹t ®éng.

2.2 T×nh h×nh s¶n xuÊt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tØnh Hµ Nam

Hà Nam lµ mét tØnh n»m ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång ViÖt Nam. PhÝa b¾c tiÕp gi¸p  víi Hµ Néi phÝa ®«ng gi¸p tØnh H­ng Yªn vµ Th¸i B×nh phÝa nam gi¸p tØnh Ninh B×nh ®«ng nam gi¸p Nam §Þnh t©y gi¸p Hoµ B×nh. Hµ Nam bao gåm 01 thµnh phè Phñ Lý vµ 05 huyÖn: Thµnh phè Phñ Lý (06 ph­êng 06 x·) huyÖn B×nh Lôc(01 thÞ trÊn 20 x·) huyÖn Duy Tiªn(02 thÞ trÊn 20 thÞ x·) huyÖn Kim B¶ng(02 thÞ trÊn 17 thÞ x·) huyÖn Lý Nh©n(01 thÞ trÊn 25 thÞ x·) huyÖn Thanh Liªm(02 thÞ trÊn 18 x·).Do d©n sè ®«ng nªn viÖc th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch cñ §¶ng Nhµ n­íc tíi nh©n d©n lµ rÊt cÇn thiÕt.

 Trong những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông luôn tích cực chủ động nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Website của tỉnh. Trung bình mỗi ngày có 5 tin bài mới được đăng trên Website đặc biệt có ngày Sở đã đăng 25 tin bài mới Giao nhiệm vụ cho cán bộ viên chức người lao động Trung tâm CNTT&TT hằng tháng đảm bảo ít nhất có 81 tin (51 30) bài đăng trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam Giao nhiệm vụ cho cán bộ khối Văn phòng sở hằng tháng đảm bảo ít nhất 22 tin (17 5) bài đăng trên Cổng TTĐT của sở

CÊu chóc c¬ b¶n cña cæng th«ng tin ®iÖn tö tØnh Hµ Nam

* Trang chñ

* Trang chuyªn môc

* Trang tin bµi chi tiÕt

* PhÇn t×m kiÕm th«ng tin (c«ng cô)

* C¸c néi dung t­¬ng t¸c

* Box banner qu¶ng c¸o

* H×nh ¶nh ©m thanh video clip

* Th¨m dß d­ luËn

2.3

 

 

 

2.3 Quy tr×nh ®æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin t¹i Së Th«ng tin & TruyÒn th«ng tinh Hµ Nam (Kh¶o s¸t tin ®¨ng tõ ngày 14/02/2011 ®Õn ngày 09/04/2011)

Nhu cầu thông tin của con người trong xã hội ngày càng cao nhận thấy rõ điều này  tttt luôn bám sát dòng thời sự chủ lưu để cung cấp thông tin cho công chúng trong tỉnh một cách nhanh nhất chính

 xác nhất. Cùng với việc thông tin nhanh chóng sự kiện thời sự Ban giám đốc cùng cán bộ phóng viên biên tập viên của Đài cũng luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của khán thính giả về chương trình phát sóng từ đó rút ra những hạn chế cần khắc phục để ngày càng hoàn thiện chương trình hơn. Qua khảo sát tôi thấy quá trình đổi mới phương pháp viết tin tại Đài như sau:

2.3.1 C¸ch x¸c ®Þnh chñ ®Ò ®Ò tài

Xác định chủ đề đề tài là 1 bước đầu tiên hết sức quan trọng đối với mỗi phóng viên BTV khi tiến hành viết tin bài. Xác định được chủ đề đề tài giúp cho phóng viên có thể lựa chọn được sự kiện tiêu biểu trong muôn vàn sự kiện xảy ra hằng ngày. Từ đo phóng viên sẽ tìm được những số liệu chính xác để thực hiện truyền đến công chúng những sự kiện mới nhất mà công chúng đang quan tâm. Ban giám đốc Đài đưa ra định hướng tuyên truyền chủ đề đề tài theo từng tháng. Sau đó giao cho phóng viên đến cơ sở khai thác viết tin bài. Chính vì thế các chủ đề đề tài của tin luôn được thông tin kịp thời đầy đủ.

2.3.2. C¸ch khai th¸c t­ liÖu

Khai thác tư liệu là khâu bắt buộc. Bởi phải có số liệu cụ thể thông tin quan trọng mới có thể đưa tin một cách chính xác. Qua hai tháng thực tập tại Đài phát thanh - truyền hình Ninh Bình được đi khai thác tư liệu cùng anh chị phóng viên. Tôi  thấy các anh chị sử dụng 3 cách khai thác tư li